תקנון האתר ותנאי השימוש

כללי:
 1. מדיניות זו מתייחסת לרכישות שנעשו דרך אתר האינטרנט של ניו פילד בע”מ ("החברה") בכתובת smartsafe.co.il בלבד.
 2. ניו פילד בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש.
 3. בעת כניסה ושימוש באתר, מסכימים המשתמשים באתר לתנאי השימוש באתר כפי שאלו מנויים לעיל ולהלן בתקנון זה, וכפי שישתנו מעת לעת
 4. כלל המידע באתר מוצע לקהל המשתמשים כמו שהוא. מטרת החברה היא שכלל המידע הנכלל באתר יהיה נכון ומדויק. יחד עם זאת, במקרה ונמצא כי פרט מן המידע המצוי באתר אינו נכון ו/או שלם ו/או מדויק ו/או מלא, המשתמש מוזמן לפנות אל מנהלי האתר בכתובת הדואר האלקטרוני  sales@smart-safe.com, בנושא והחברה מתחייבת לתקן את הטעות. טעויות כאמור אינן אלא טעויות סופר או טעויות כתיב. החברה אינה אחראית בגין הטעויות כאמור.
 5. המידע באתר אינו מהווה המלצה לרכישת איזה מהמוצרים המוצעים בו. המשתמש מסכים כי כל פעולה שיעשה ביחס לשימוש באתר נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו הבלעדית
 6. כלל הפירוט המוצע באתר ביחס לכל פריט לרבות התמונות, משמש לצורך המחשה בלבד. ככל שתמצא אי התאמה בין המידע כפי שהוא מוצג באתר לבין המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של החברה, הרי שהמידע המלא והנכון יהיה המידע הנמצא במסמכיה הרשמיים של החברה.
 7. ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,תשמ”א -1981 ("החוק").
 8. במקרה של סתירה בין הוראות מדיניות זו להוראות בחוק, יגברו הוראות החוק.
 9. כל הזמנה ואספקה של מוצר מהאתר, כפופה לקיומו במלאי. המחירים ותנאי התשלום מיועדים לרכישה באתר בלבד.
תנאים לכשירות הגולשים באתר:
 1. רשאי לרכוש דרך האתר אך ורק מי שמתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:
  1. 1.כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית, הכשיר לבצע פעולה משפטית או כל  תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  2. 2.הגולש קרא את תקנון האתר ואישר את תוכנו בדרך שנקבעה באתר.
  3. 3.ברשות הגולש תיבת דואר אלקטרוני וכתובת בישראל.
  4. 4.ברשות הגולש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  5. 5.כל רכישה סיטונאית טעונה אישור החברה בכתב.
 2. כל רכישה דרך האתר מותנית בהרשמה ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים באתר.
 3. החברה תהא רשאית למנוע מגולש שמסר פרטים לא נכונים לקחת חלק במכירות שהיא מבצעת במסגרת האתר.
 4. הגולש יזמין מוצרים לשימושו הפרטי בלבד ולא יסחר בהם.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע מגולש להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים במודע, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או בחברה, ו/או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי הוא סחר או מתכוון לסחור במוצרים אותם הוא הזמין ו/או מתכוון להזמין באמצעות האתר.
החלפה/החזרת מוצרים שנרכשו באתר:
 1. זמן ההחזרה והזיכויים הינו 14 ימי עסקים (על פי חוק הגנת הצרכן) מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף ההסבר עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.
 2. החלפת מוצרים תתאפשר רק על מוצרים שלא נפגמו ושלא נעשה בהם כל שימוש (לרבות חיבורם לחשמל, ככל שרלוונטי).
 3. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף ההסבר עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות דואר אלקטרוני). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
אופן הביטול:
 1. הודעה על ביטול עסקה ניתן למסור באמצעות פניה בכתב (באמצעות דואר אלקטרוני) לשירות הלקוחות של החברה.
 2. לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר לבית העסק או לכתובת חלופית בתיאום מראש את המוצרים המבוקשים במצב תקין, באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש.
 3. ניו פילד בע"מ זכאית לגביית דמי ביטול בשיעור 5% מגובה העסקה או 100 ₪, הנמוך מהשניים, זאת למעט במקרה של החזרה בשל פגם או אי התאמה במוצר כמפורט להלן.
זכות ביטול העסקה לא תחול במקרה של: 
 1. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן.   
 2. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.   
 3. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).
 4. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995.
החזרת מוצר עקב פגם:
 1. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שהתקבל בידי הלקוח לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח ביחס למוצר, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר.
 2. החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין.
 3. הודעה על ביטול עסקה ניתן למסור באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דוא”ל.
ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר:
 1. החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור, וזאת בשיעור של 5% ממחיר המוצר המוחזר, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
אחריות המוצר:
 1. החברה אינה אחראית ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו.
קניין רוחני:
 1. תוכן האתר לרבות עיצוב האתר, תמונות המוצרים ותיאורם וכיו”ב כלל המידע המופיע באתר הוא קניינה של ניו פילד בע"מ. המשתמש לא ישנה ו/או יעתיק ו/או יפרסם ו/או יבצע כל פעולה בתוכן האתר שיש בה כדי לפגוע בזכות מזכויותיה של החברה, למעט מקרה בו קיבל לכך הסכמה מפורשת ובכתב מאת ניו פילד בע"מ.
 2. סימניה של החברה הם – שמה, שמות מותגיה, סימני המסחר הרשומים שלה ו/או סימניה המסחריים שעתידים להירשם, סמליה, שלטיה וכן כל סימן רשום אחר של החברה. סימניה של החברה כאמור מהווים את קניינה, או קניינם של מותגים בבעלותה, אשר לניו פילד בע"מ זכות השימוש הבלעדית בהם.
 3. בנוסף, כלל הסימנים האחרים המצויים באתר גם הם סימני מסחר או מותגים שונים של החברה, ועל כן מהווים את קניינם של בעליהם. המשתמש לא יבצע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי באילו מזכויות החברה.
תנאי שימוש:
 1. כאמור, השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה את הסכמתו לתנאי תקנון זה. המשתמש מתחייב לפעול או להימנע מהפעולות כמפורטות להלן
  1. 1.לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע שיש בו כדי להגביל או למנוע מאחרים שימוש ראוי באתר.
  2. 2.לא לפרסם / להפיץ / להעלות / לעשות שימוש בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”) ו/או רוגלות, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
  3. 3.לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע הכולל או עשוי לכלול פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת בכתב ומראש של ניו פילד בע"מ.
  4. 4.לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר.
  5. 5.לא לעשות כל שימוש באתר באופן שנוגד הוראות כל דין.
  6. 6.לא לעשות כל שימוש באתר באופן שאינו בהתאם להוראות תקנון זה ובין היתר לא לבצע כל שינוי או מחיקת מידע מהאתר.
  7. 7.לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ”ב), לרבות העלאת תוכן אשר אינו שייך למשתמש.
  8. 8.לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
  9. 9.לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום מטעם בתי המשפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה, קטינים וכיוצ”ב.
  10. 10.לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
  11. 11.לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע שהגישה אליו חסומה בין היתר באמצעות סיסמה ואשר אינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
  12. 12.לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו.
  13. 13.לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.
  14. 14.לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש.
 2. המשתמש מודע למגבלת אבטחת מידע הקיימות ברשת האינטרנט ועל כן משחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
 3. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע תקנון זה על ידו.
 4. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של ניו פילד בע"מ, המשתמש מסכים כי במקרים בהם החברה תראה בשימוש של המשתמש באתר כשימוש שאינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהיה החברה רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר ואף להעביר את המידע ביחס לדפוסי התנהלותו באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו כי נפגעו מהפעילות המפרה של המשתמש, והכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה, וכן כל פעולה אחרת שהחברה תמצא לנכון לנקוט בה על מנת להגן על המשתמשים האחרים ו/או על האתר ו/או על כלל זכויותיה על פי תקנון זה ועל פי הוראות כל דין.
 5. החברה אינה נושאת באחריות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר
 6. החברה אינה אחראית לכל נזק שהוא אשר ייווצר עקב גלישה באתר והשימוש בו, או עקב מניעה מגישה ושימוש באתר, למעט בהתאם לקבוע בתקנון זה ובהוראות כל דין
 7. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נגיף מחשב או יישומי תוכנה מגוונים, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל כל גלישה או שימוש באתר, ולרבות כתוצאה מהורדת מידע מהאתר.
 8. החברה לא אחראית לפקח על כלל המידע וכלל ההודעות אשר יגיעו לאתר בדרך כלשהי על ידי משתמשים.
 9. החברה מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של מי ממשתמשי האתר, למעט כאשר תתבקש לשתף פעולה עם רשות מרשות האכיפה. במקרה כזה, תציית החברה להוראות כל דין ובמסגרת זו לכל צו שיפוטי אשר יורה לה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד להוראות הדין
 10. החברה שומרת את זכותה לעשות שימוש בפרטים שמסר משתמש לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי ו/או אחר לצדדים שלישיים, למעט פרטיו המזהים.
 11. משתמש אשר מסר או ימסור פרטיו בעמוד “צור קשר” שבאתר, נותן בכך את הסכמתו להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ”א.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 14. המשתמש מסכים שפרסום ו/או הפצה ו/או העלאת כל מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה יחסים אשר חורגים מהיחסים כמפורט בתקנון זה.
תנאי מכר מרחוק – ביטול עסקה:
 1. ניתן לבטל את העסקה, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף ההסבר עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.
 2. ניתן להחזיר מוצר כאמור בבית העסק או בכתובת חלופית בתיאום מראש.
 3. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף ההסבר עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות דואר אלקטרוני). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין
 4. הודעה על ביטול עסקה ניתן למסור באמצעות פניה בכתב (באמצעות דואר אלקטרוני) לשירות הלקוחות של החברה.
 5. לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר את המוצרים המבוקשים במצב תקין, באריזתם המקורים ומבלי שנעשה בהם שימוש.
 6. החברה רשאית לנכות מדמי ההחזר עמלה בשיעור 5% מגובה העסקה או 100 ש”ח, הנמוך מהשניים, זאת למעט במקרה של החזרה בשל פגם במוצר
 7. זכות ביטול העסקה לא תחול על:
  1. 1.מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן.
  2. 2.מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
  3. 3.מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).
  4. 4.מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995
 8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שהתקבל בידי הלקוח לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח ביחס למוצר, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר.
 9. החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין.
 10. במקרה של החזרת המוצר עקב פגם או אי התאמה ההחזרה תתבצע במקום בו נמסר המוצר ללקוח.
 11. הודעה על ביטול עסקה ניתן למסור באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דוא”ל.
 12. החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור, וזאת בשיעור של 5% ממחיר המוצר המוחזר, או 100 ₪,  לפי הנמוך מבניהם.
מדיניות החלפה:
 1. ניתן להחליף מוצר במוצר אחר בבית העסק או בכתובת חלופית בתיאום מראש, בצירוף חשבונית בלבד, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף ההסבר עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם
 2. החלפת מוצרים תתאפשר רק על מוצרים שלא נפגמו ושלא נעשה בהם כל שימוש (לרבות חיבורם לחשמל, ככל שרלוונטי).
מדיניות אספקת מוצרים:
 1. אספקת המוצר בימי עסקים לכל הארץ ואינה כרוכה בדמי משלוח.
 2. להלן אפשרויות משלוח:
  1. משלוח עד בית הלקוח תוך 10 ימי עסקים.
  2. איסוף עצמי מכתובת שתתואם מראש ובשעה שתתואם מראש.
 3. החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.
תנאים כלליים:
 1. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והכל בהתאם להוראות כל דין.
 2. תקנון זה, תוקפו ופרשנותו כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש באתר על פיו, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז.
פרטי ההתקשרות: 
 • דואר אלקטרוני: sales@smart-safe.com .
 • השארת פניה בתיבת ההודעות.
 • מספר הטלפון של מנהל המותג – 0586505872, בר אדלר.
 • כתובת: המלאכה 6, בנימינה גבעת עדה, 3057319, ישראל.
 
x

#{title}

#{text}

#{price}